เสาเข็มต่อเนื่องแบบทึบน้ำ

รูปแบบการก่อสร้างกำแพงกันดินที่มีอยู่ทั่วไป ขึ้นอยู่กับงบประมาณการก่อสร้างและวัตถุประสงค์ที่ต้องการนำไปประยุกต์ใช้ เช่น ต้องการให้มีความแข็งแรงเพียงพอที่จะไม่ทำให้โครงสร้างข้างเคียงทรุดตัวเมื่อทำการขุดดินออก หรือต้องการก่อสร้างให้มีความทึบน้ำ หรือต้องการให้กำแพงกันดินเป็นส่วนหนึ่งของโครงสร้างทั้งอาคาร

 

เสาเข็มต่อเนื่องแบบทึบน้ำนี้ สามารถตอบสนองความต้องการดังกล่าวได้ทั้งหมด ด้วยเหตุผลที่ว่าสามารถทำการก่อสร้างด้วยขนาดหน้าตัดที่เล็กกว่า และก่อสร้างได้ใกล้เคียงกับอาคารเดิม โดยหน้าตัดรูปวงกลมและใช้ปลอกเหล็กชั่วคราวในการขุดเจาะ จะไม่ก่อให้เกิดการทรุดตัวของอาคารดังกล่าว เสาเข็มต่อเนื่องแบบทึบน้ำ สามารถออกแบบให้มีความต้านทานของแรงดันดินและแรงดันน้ำ และยังมีค่าการแอ่นตัวแนวนอนที่ต่ำกว่าหน้าตัดแบบอื่น การออกแบบเสาเข็มต่อเนื่องแบบทึบน้ำยังสามารถออกแบบให้รับแรงตามแนวแกนร่วมกับโครงสร้างอาคารได้ด้วย

 

เสาเข็มต่อเนื่องแบบทึบน้ำสามารถก่อสร้างได้ในชั้นดินแบบต่างๆ หรือชั้นซีเมนต์แข็ง กรวดหยาบ หรือหินแข็ง ได้ โดยมีขนาดและความลึก ที่สามารถก่อสร้างได้ต่างๆไป ขึ้นอยู่กับการออกแบบ